Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym

Dyrektor

Czcionka:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solcu Starym:

Janina Czapla

tel.698 700 494

e-mail: spsolec@szydlow.pl

 

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Regulamin opracowano na podstawie art. 40,41,42,43 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015 roku poz. 2156 z późniejszymi zmianami) jako integralną część Statutu Szkoły Podstawowej w Solcu Starym

 

§ 1

 

 1. Rada realizuje zadania wynikające ze statutu szkoły i rocznego planu pracy szkoły.

 2. Rada - w formie uchwał - zatwierdzenia , opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

§ 2

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

 

§ 3

 

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku na co najmniej 7 dni wcześniej. Rada pedagogiczna nie powinna trwać nie dłużej niż 3 godziny.

 3. Przewodniczący opracowuje roczny plan pracy rady pedagogicznej i przedstawia go radzie.

 

§ 4

 

 1. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

 1. Realizacji uchwały rady.

 2. Stwarzanie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

 3. Oddziałuje na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 4. Dbanie o autorytet rady pedagogicznej ochrony praw i godności nauczycieli.

 5. Zapoznawanie rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 6. Analizowanie stopnia realizacji uchwał rady.

 

§ 5

Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

 2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych i w powołanych przez siebie komisjach nadzwyczajnych.

 3. Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym ( w dniu, w którym odbywa się plenarne posiedzenie rady, dyrektor może zarządzić skrócenie lekcji ).

 4. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady.

  1. O zebraniu nadzwyczajnym rady dyrektor powiadamia członków rady przynajmniej 3 dni przed jej terminem.

  2. Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 2. Rada może powołać w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.

 3. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.

 4. Pracą komisji kieruje przewodniczący powołanej przez radę lub komisję na wniosek przewodniczącego rady.

 5. Komisja informuje radę o wynikach swej pracy formułując wniosek do zatwierdzenia przez radę.

 

§ 6

 

 1. Członkowie mają obowiązek usprawiedliwiania swojej nieobecności w posiedzeniach rady.

 2. Nieusprawiedliwioną nieobecność należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

§ 7

 

 1. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru oraz informacje o działalności szkoły co najmniej 2 razy w roku szkolnym.

§ 8

Podstawowe zadania rady pedagogicznej

 

 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków szkoły.

 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, etycznych i zawodowych członków zgodnie z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Praw Dziecka.

 4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnienia nowatorstwa pedagogicznego.

 5. Współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

 6. Współpraca z samorządem uczniowskim.

 7. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego  w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

§ 9

 

 1. Rada zatwierdza (podejmuje uchwały).

 1. Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.

 2. Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 3. Wnioski członków rady.

 4. Propozycje prowadzenia w szkole eksperymentów pedagogicznych i badań naukowych.

 5. Wnioski wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie przyznania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielenia kar - skreślenia z listy uczniów.

 6. Szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.

 7. Przygotowuje projekt Statutu Szkoły oraz  jego zmiany.

 

§ 10

 

 1. Rada opiniuje:

 1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 2. Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 3. Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć związanych z organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 4. Plan finansowy szkoły oparty na przyznanych szkole limitach.

 

 

§ 11

 

Prawa i obowiązki rady pedagogicznej

 1. Rada ma prawo:

 1. Występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania.

 2. Występowania z wnioskami w sprawach oceny pracy nauczyciela.

 3. Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

 1. Członkowie rady są zobowiązani do:

 1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

 2. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.

 3. Realizowaniu uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.

 4. Składanie przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

 5. Przestrzeganie tajemnicy obrad rady.

 6. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz w wewnętrznym doskonaleniu.

 

​              § 12

 1. Z zebrania rady oraz zebrania komisji sporządza się protokół w terminie 7 dni od daty zebrania i wpisuje się o/o do księgi protokółów.
 2. Podstawowym dokumentem rady są księgi protokółów (opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora). Księgę zaopatruje się w klauzulę: Księga zawiera (……....) stron ponumerowanych i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ................ do dnia …............. "
 3. Księgę protokołów udostępnia się na terenie szkoły jej nauczycielom upoważnionym nauczycielom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionych przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

                                             § 13

Regulamin Rady Pedagogicznej uchwalono  17 sierpnia 2016 roku.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny