Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym
Szkoła Podstawowa w Solcu Starym

Plan pracy szkoły

Czcionka:

PLAN PRACY  Szkoły Podstawowej w Solcu Starym

na  rok szkolny 2018/2019

Plan opracowano w oparciu o:

1.    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

2.    Plan nadzoru pedagogicznego świętokrzyskiego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019.

4.    Wnioski i zalecenia z plenarnego posiedzenia rady pedagogicznej podsumowującego rok szkolny 2017/2018.

 

Plan pracy szkoły Podstawowej w Solcu Starym na rok szkolny 2018/2019 obejmuje:

         I.            Plan pracy szkoły w głównych obszarach działalności szkoły.

      II.            Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 oraz harmonogram uroczystości szkolnych.

   III.            Akcje promocyjno-profilaktyczne i działania o charakterze konkursowym.

   IV.            Plan pracy rady pedagogicznej.

      V.            Ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 

I.          Plan pracy szkoły w głównych obszarach działalności szkoły 

Organizacja i zarządzanie

Zadania

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

dyrektor szkoły

do końca sierpnia

Opracowanie planu pracy szkoły
na rok szkolny 2018/2019

dyrektor szkoły
i rada pedagogiczna

do końca sierpnia

Opracowanie Rozkładu Zajęć
na rok szkolny 2018/2019

dyrektor szkoły
 

Przed rozpoczęciem zajęć do 1 września

Przegląd szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki

dyrektor szkoły

Przed rozpoczęciem zajęć do 1 września

Przypomnienie obowiązujących zasad BHP w szkole i przydział obowiązków z tym związanych

dyrektor szkoły, nauczyciele

Do 10 września

Kontrola dokumentacji
nauczyciela i wychowawcy klasy

dyrektor szkoły

do końca września

Monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego

dyrektor szkoły

do końca września (październik - szczególne przypadki)

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z jego treścią rady pedagogicznej

dyrektor szkoły

do 15 września

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

cały rok

Przedstawianie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

dyrektor szkoły

podsumowujące posiedzenia rady pedagogicznej

Organizacja pracy nauczycielskich zespołów przedmiotowych

dyrektor szkoły, liderzy zespołów

do 15 września

Planowanie oraz nadzorowanie przeprowadzania w szkole prac remontowo- modernizacyjnych zmierzających do doskonalenia warunków pracy i nauki uczniów oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły

dyrektor szkoły

cały rok
(szczególnie
okresy ferii zimowych i letnich)

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

dyrektor szkoły nauczyciele

cały rok

Proces dydaktyczny (nauczanie)

 

Zadania

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

dyrektor szkoły, nauczyciele

cały rok

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz współpraca z rodzicami i ppp w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

wychowawcy
wszyscy nauczyciele

cały rok

Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie uzdolnień uczniów oraz przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Praca z uczniem słabym i mającym trudności w nauce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, wytypowani nauczyciele

zgodnie
z harmonogramem planu nadzoru pedagogicznego

Analiza wyników nauczania i wykorzystywanie jej w celu wypracowania metod motywujących uczniów do nauki

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Kontrola systematyczności i zgodności oceniania z WO

dyrektor szkoły

dwukrotnie
w półroczu

Obserwacje lekcji

dyrektor szkoły

zgodnie z planem obserwacji

Opieka i wychowanie

 

Zadania

Odpowiedzialny

Termin realizacji

Realizacja założeń Planu wychowawczo-profilaktycznego

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Promocja zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie i propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz krzewienie różnorodnych form kultury fizycznej wśród uczniów i członków ich rodzin

koordynator zespołu promocji zdrowia, nauczyciel w-f, wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Monitorowanie zachowań uczniów
oraz przeciwdziałanie zachowaniom nagannym

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

cały rok szkolny

Organizacja opieki pedagogicznej
poprzez współpracę wychowawców z rodzicami uczniów oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Organizacja uroczystości,
imprez i wycieczek szkolnych, wyjazdów do teatru, kina muzeów itp.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

Kształtowanie samorządności poprzez
pracę samorządu uczniowskiego

opiekunowie samorządu uczniowskiego, wychowawcy klas

cały rok szkolny

Kształtowanie postaw proekologicznych,

wszyscy nauczyciele

n-l przyrody

cały rok szkolny

Kształtowanie tożsamości
narodowej i regionalnej
oraz postaw patriotycznych,
funkcjonowanie w środowisku lokalnym

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Edukacja czytelnicza,
promocja czytelnictwa

nauczyciele bibliotekarze

cały rok szkolny

Objęcie opieką świetlicową wszystkich dzieci oczekujących na zajęcia oraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych na rodziców lub odwóz autobusem szkolnym

dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele opiekunowie świetlicy

cały rok szkolny

Organizacja pomocy socjalnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji rodzinnej i życiowej

dyrektor szkoły, wychowawcy klas przy współpracy z GOPS

cały rok szkolny

Zapewnienie możliwości spożywania drugiego śniadania lub jednodaniowego ciepłego posiłku w szkole

dyrektor szkoły poprzez nawiązanie współpracy z firmą cateringową

cały rok szkolny


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik

Utworzono dnia 12.09.2016, 20:33

Plan Pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny